അമേരിക്കയെ പോലും ഞെട്ടിച്ച് ഇന്ത്യ; ഇന്ത്യയുടെ എമിസാറ്റ് ആകാശത്തേക്കു കുതിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ഒാറിയോണെ തോൽപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയോടെ

ഹൈദരാബാദിലെ ഡിഫൻസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിസർച്ച് ലബോറട്ടിയുടെ 'കൗടില്യ' പദ്ധതിക്കു കീഴിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യപ്പെട്ട എമിസാറ്റ്, അമേരിക്കയുടെ ഒാറിയോൺ ചാര ഉപഗ്രഹത്തിനു