‘വൃദ്ധ സന്യാസി’ എന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പേരിട്ട ആന ചരിഞ്ഞു; സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതീതിയില്‍ ഒരു ഗ്രാമവാസികൾ

മൂന്ന് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് ട്രെയിൻ തട്ടിയാണ് ആനയ്ക്ക് പരിക്കേൽക്കുന്നത്. ആ അപകടം മുതല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണം വരെ ആന