സോണി വര്‍ഷാവസാനം 10,000 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടും

ഇലക്‌ട്രോണിക്  കമ്പനിയായ  സോണി  10,000 ജീവനക്കാരെ  പിരിച്ചുവിടാന്‍  ഒരുങ്ങുന്നു.  നാല് വര്‍ഷമായി  നഷ്ട്ടത്തില്‍ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മൊത്തം ജീവക്കാരുടെ  ആറ്