വൈദ്യുതി കണക്ഷന്‍ നിരക്കുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി കണക്ഷന്‍ ലഭിക്കാനുളള നിരക്കുകള്‍ 300 രൂപമുതല്‍ 10,800 രൂപവരെയായി വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചു. പുതിയ നിരക്കുകള്‍ മേയ് രണ്ടു

ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അധിക ചാർജ്

ഗാർഹിക വൈദ്യുത ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് അധിക ഉപയോഗത്തിന് ചാർജ് ഈടാക്കാൻ തീരുമാനം.മുന്നൂറ് യൂണീറ്റിൽ കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും ഓരോ