വെളിച്ചത്തോടൊപ്പം ഒരു കുടുംബത്തിന് സന്തോഷം നല്‍കി കെ.എസ്.ഇ.ബി. ഓവര്‍സിയറായ എ.ജെ. സോമന്‍ ജോലിയില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചു

ജോലിയില്‍ നിന്നും വിരമിക്കല്‍ ഒരു വ്യത്യസ്ഥ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുകയാണ് മണ്ണാര്‍ക്കാട് ഇലക്ട്രിക് സെക്ഷനിലെ ഓവര്‍സിയര്‍ എ.ജെ. സോമന്‍ ചെയ്തത്. തന്റെ