വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരു ചേർക്കാൻ ബന്ധുക്കളെ ചുമതലപ്പെടുത്താം

വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുചേർക്കുന്നതിനോ സ്ഥാനമാറ്റത്തിനോ തിരുത്തലിനോ അപേക്ഷ നൽകിയവർ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കാരണങ്ങളാൽ ഇലക്ടറൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫിസർ മുമ്പാകെ നേർവിചാരണക്കായി