തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബർ 15നു മുൻപ്; വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളുടെ ആദ്യഘട്ട പരിശോധന ഉടൻ

ആശങ്കകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏറെ നാളത്തേക്കു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നീട്ടിവയ്ക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്നാണ് കമ്മിഷന്റെയും സർക്കാരിന്റെയും നിലപാട്.