വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നല്‍കിയില്ല : ബാങ്കിനു മുന്നില്‍ പിതാവ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു

പാലക്കാട്: മകള്‍ക്ക വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്ന് പിതാവ് ബാങ്കിനു മുന്നില്‍ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു. അഗളി എസ്ബിഐ ബാങ്കിനു മുന്നില്‍ പുതൂര്‍