സൗദി അറേബ്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ദിനപത്രത്തിന് വനിതാ എഡിറ്റർ-ഇൻ-ചീഫ്

സൗദി അറേബ്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു ദിനപത്രത്തിന് വനിതാ എഡിറ്റർ-ഇൻ-ചീഫ്. സൗദിയിലെ പ്രമുഖ ഇംഗ്ളീഷ് ദിനപത്രമായ ‘സൗദി ഗസറ്റ്’ന്രെ മേധാവിയായി പത്രത്തിന്രെ