സംവരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെ കുഴിച്ചുമൂടി; സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്കെതിരെ കാന്തപുരം എ. പി വിഭാഗം

സംവരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളെ കുഴിച്ചുമൂടി; സാമ്പത്തിക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്കെതിരെ കാന്തപുരം എ. പി വിഭാഗം