രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ യുദ്ധം മാത്രമല്ല പ്രകൃതി സംരക്ഷണവും ആവശ്യമാണെന്ന് ലോകത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ഇക്കോളജിക്കല്‍ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് വിഭാഗം

സൈനികര്‍ രാജ്യത്തിന്റെ കാവല്‍ക്കാരാണ്. രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുവാനായി സ്വന്തം ജീവന്‍ നല്‍കി കാവല്‍നില്‍ക്കുന്നവര്‍. എന്നാല്‍ യുദ്ധത്തില്‍ മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില്‍ ഏറ്റവും