ട്രെന്ഡി ഇക്കോ ഫ്രണ്ട് ലി

 വേഷത്തിലും അണിയുന്ന ആഭരണത്തിലും എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാകാനുള്ള വഴികളിലാണ്‌  ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാര്‍. തിരെഞ്ഞെടുക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങള്‍ മുതല്‍ അണിയുന്ന നെയില്‍