തിരുവനന്തപുരം നഗരം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങി ക്കിടക്കുമ്പോള്‍ റോഡിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണത്തിന് 6 കോടി അനുവദിച്ച യു.ഡി.എഫ് സര്‍ക്കാരിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന കിഴക്കേക്കോട്ടയിലെ ഫ്ളക്‌സ് ബോര്‍ഡ് നവമാധ്യമങ്ങളില്‍ പടരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം നഗരം വെള്ളത്തില്‍ മുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോള്‍ റോഡിലെ നഗരത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണത്തിന് 6 കോടി അനുവദിച്ച യു.ഡി.എഫ് സര്‍ക്കാരിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്ന കിഴക്കേകോട്ടയില്‍