ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ 17കാരിക്ക് സ്വയംമരിക്കാന്‍ അനുവാദം നല്‍കി ഒരു സര്‍ക്കാര്‍

ബാല്യത്തില്‍ 11, 12 വയസുകളില്‍ പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുള്ള നോവ 14 വയസിലാണ് ക്രൂര ബലാത്സ൦ഗത്തിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ടത്.