ധോനി നല്ല ക്യാപ്റ്റൻ:ദ്രോഗ്ബ

ന്യൂഡൽഹി:ഇന്ത്യക്ക് ലോകക്കപ്പ് നേടിക്കൊടുത്ത ക്യാപ്റ്റനായ മഹേന്ദ്ര സിംഗ് ധോനി വളരെ നല്ല ക്യാപ്റ്റനാണെന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉഛരിക്കുവാൻ തനിക്ക്