ഭൂരഹിത കേരളം സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

ഭൂരഹിത കേരളം സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു.  റവന്യൂ ദിനാചരണം വി.ജെ.ടി ഹാളിൽ   ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.ഇടത്തരക്കാരന്