മാറുന്ന സ്വപ്നങ്ങളെ മാറ്റിക്കുറിക്കും ടെക്നോളജി..!

നല്ല സ്വപ്നങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആരും കാണില്ല. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ പലതും നമുക്ക് ഉണരുമ്പോള്‍