യുവാക്കൾക്ക് ഭാവിയിലേയ്ക്ക് വെളിച്ചം പകരാൻ കെ.ഐ.സി.യൂത്ത് വിംഗ്

അറിവിന്റെയും അനുഭവങ്ങളുടെയും പുത്തൻ ജാലകങ്ങൾ യുവാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുന്നതിനായി പരിശ്രമിക്കുന്ന യുവജന സംഘടനയാണ് കേരള ഇന്റർനാഷണൽ സെന്റർ യൂത്ത് വിംഗ്.ഡോ.ശശി