`ജനതാ കർഫ്യൂ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നീട്ടണം, സ്ഥിതിഗതികൾ അത്രത്തോളം ഗുരുതരമാണ്´

ഇപ്പോൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ നിരവധി മടങ്ങ് കൂടുതലായിരിക്കാം രോഗികളുടെ എണ്ണം. ഏത് സമയത്തും ഇതൊരു പൊട്ടിത്തെറിക്ക് വഴിമാറാമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു...