ഇന്ത്യക്കാര്‍ അതിര്‍ത്തികടന്ന് മീന്‍ പിടിക്കുന്നു: ശ്രീലങ്കന്‍മന്ത്രി

ഇന്ത്യയിലെ മീന്‍പിടുത്തക്കാര്‍  അതിര്‍ത്തികടന്ന്   മീന്‍ പിടിക്കുന്നതായി  ശ്രീലങ്കന്‍ മന്ത്രി  ഡോഗ്ലസ് ദേവാനന്ദ.  ഏകദേശം 1000 ബോട്ടുകളിലായി 5000  മീന്‍പിടുത്തക്കാര്‍  രാമേശ്വരത്തിനടുത്തുള്ള