കൊങ്കണിന്റെ അനുഗ്രഹമായ പാൽക്കടൽ; ദൂത് സാഗര്‍ വെള്ളച്ചാട്ടം

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ വെളളച്ചാട്ടം ഏതാണെന്നു ചോദിച്ചാൽ അത് മഴക്കാലത്ത് പാൽക്കടലാവുന്ന ദൂധ്‌സാഗർ ആണെന്നു പറയാം. ഒരു തവണയെങ്കിലും ഇവിടെ