ഗൂഗിളിന്റെ ശിശുദിന ഡൂഡിൾ

കുട്ടികൾക്കായി ഗൂഗിൾ നടത്തിയ ഡൂഡിൾ 4 ഗൂഗിൾ മത്സരത്തിലെ വിജയി അരുൺ കുമാർ യാഥവ് വരച്ച ചിത്രമാണു ഇന്ന് ഗൂഗിൾ