ഗൂഗിളിന് ഇന്ന് 21-ാം പിറന്നാള്‍; പഴയകാലം ഓര്‍മിപ്പിച്ചു ഗൂഗിള്‍ ഡൂഡില്‍

വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ രംഗത്തു ചരിത്രം സൃഷ്ട്ടിച്ച ഗൂഗിളിന് ഇന്ന് 21-ാം പിറന്നാള്‍. ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ച് ഗൂഗിളിന്റെ