അക്വാ പർക്കിലെ നീന്തൽ കുളത്തിൽ കുട്ടി മുങ്ങി മരിച്ചു.

ദോഹ: കഴിഞ്ഞ ദിവസം അക്വാപാർക്കിലെ നീന്തൽ കുളത്തിൽ കുട്ടി മുങ്ങി മരിച്ചു.ആഴം കുറവാണെന്ന് കരുതി കുട്ടി കുളത്തിൽ ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. കുട്ടി