ബ്രാണ്ടി സോഡ ചേർത്ത് മൂന്നുനേരം,ഒപ്പം വറുത്ത കടല, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന കുറിപ്പ് ഡോക്ടറുടേതോ?

ഇപ്പോഴിതാ ഡോക്ടറുടെ എന്ന പേരിൽ ഒരു മരുന്നു കുറിപ്പും പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. എം സി വിഎസ് ഒ പി ബ്രാണ്ടി സോഡ