മരുന്ന് കുറിപ്പടി രോഗികള്‍ക്ക് കൂടി വായിക്കുന്ന രീതിയില്‍ വ്യക്തമായി എഴുതണമെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞാലും കേള്‍ക്കാന്‍ മനസ്സില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാര്‍

മരുന്ന് കുറിപ്പടി രോഗികള്‍ക്ക് കൂടി വായിക്കുന്ന രീതിയില്‍ വ്യക്തമായി എഴുതണമെന്ന് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞാലും കേള്‍ക്കാന്‍ മനസ്സില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ പറയുന്നത്. തങ്ങളുടെ

അങ്ങനെയിപ്പോള്‍ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി രോഗി വായിക്കേണ്ട; മരുന്നിനുള്ള കുറിപ്പടി വ്യക്തമായി എഴുതണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സംഘടന

മരുന്നിനുള്ള കുറിപ്പടി ഡോക്ടര്‍മാര്‍ വ്യക്തമായി എഴുതണമെന്ന മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ നിര്‍ദേശം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നു സംസ്ഥാനത്തെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍. കൗണ്‍സില്‍ അഭിപ്രായം