മാസ്ക് ധരിക്കുന്നത് അപകടകരമോ? കറൻസി നോട്ടുകളിൽ നിന്ന് പകരുമോ? ഡോക്ടർ ഓൺ ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ സംശയങ്ങളുടെ പ്രവാഹം

ജില്ലാ കളക്ടറുടെയും എറണാകും ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറുടെയും ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിൽ ഡോക്ടർ ഓൺ ലൈവ് കാണാം.