വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച യുവതി വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയതിനേതുടർന്ന് തന്നെ തന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഡോക്ടർ

വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച യുവതി വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയതിനേതുടർന്ന് തന്നെ തന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഡോക്ടർ