മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുകയും അത് ചോദ്യം ചെയ്ത പോലീസുകാരോട് തര്‍ക്കിക്കുകയും ചെയ്ത മകന് പിഴയിട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ഗതാഗതവകുപ്പ് മന്ത്രി

മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുകയും അത് ചോദ്യം ചെയ്ത പോലീസുകാരോട് തര്‍ക്കിക്കുകയും ചെയ്ത മകന് പിഴയിട്ട് മഹാരാഷ്ട്ര ഗതാഗതവകുപ്പ് മന്ത്രി ദിവാകര്‍ റൗത്ത.