ടാഗോറിന്റെ ചിന്തകൾ അടക്കം ഒഴിവാക്കി സ്കൂൾ സിലബസ് കാവിവൽക്കരിക്കാൻ എൻ സി ഇ ആർ ടിയ്ക്കു ആർ എസ് എസ് നിർദ്ദേശം

രബീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോറിന്റെ ചിന്തകൾ അടക്കം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ സ്കൂൾ സിലബസിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യണം എന്ന് എൻ സി