അച്ഛന്റെ ഫോണിൽ കളിക്കാറുള്ള മകൻ അച്ഛന്റെ ഫോണിലേക്കു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്​റ്റാൾ ചെയ്​തു; നഷ്​ടമായതു 9 ലക്ഷം രൂപ

അച്ഛന്റെ ഫോണിൽ കളിക്കാറുള്ള മകൻ അച്ഛന്റെ ഫോണിലേക്കു ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്​റ്റാൾ ചെയ്​തു; നഷ്​ടമായതു 9 ലക്ഷം രൂപ