ഇംഗ്ലണ്ടിന് അനുകൂലമായി ഓവര്‍ ത്രോ അനുവദിക്കാനുള്ള തീരുമാനം തെറ്റായിരുന്നു; കുറ്റസമ്മതവുമായി അമ്പയര്‍ കുമാര ധര്‍മസേന

ഗ്രൌണ്ടില്‍ നിന്നും വാക്കി ടോക്കിയിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയം മറ്റ് അമ്പയര്‍മാരും കേട്ടതാണ്. അവരും ടിവി റിപ്ലേകള്‍ കണ്ടല്ല തീരുമാനമെടുത്തത്.