സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ അവരുടെ പരസ്യം പതിച്ച ക്യാരി ബാഗിന് തുക ഈടാക്കുന്നതിനെതിരെ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ്; ധന്യ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് പത്തി മടക്കി

വീണ്ടും ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് വിജയഗാഥ. തെക്കന്‍ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റ് ശുംഖലയായ ധന്യ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റില്‍ സാധനം വാങ്ങാനെത്തുന്നവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സ്വന്തം