മനുഷ്യർ സംസാരിക്കുന്ന ഏതു ഭാഷയും ദേവഭാഷ; സംസ്‌കൃതം മാത്രമല്ല, തമിഴും ദേവഭാഷയെന്ന് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി

തമിഴ്‌നാട്ടിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ തമിഴ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് ക്ഷേത്രത്തിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുകയെന്നും മദ്രാസ്‌ ഹൈക്കോടതി