വീണ്ടും ശബരിമല; മീനമാസ പൂജാ സമയത്ത് വിരമിച്ച ഒരു ഉദ്യോസ്ഥനൊപ്പം ദേവസ്വം ഗസ്റ്റ് ഹൗസില്‍ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ തങ്ങിയതായി ആരോപണം

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിനു കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഉന്നത പദവി വഹിച്ചിരുന്ന സ്ത്രീയാണു ഗസ്റ്റ്ഹൗസിലെത്തിയതെന്നും സഝചനകളുണ്ട്....

ശബരിമല നടയടച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നു പേർക്ക് എന്തുസംഭവിക്കും?

മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമലയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഓരോ വിഷയത്തിലും അതതുകാലത്ത് പ്രത്യക്ഷമായി നിർണായക ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയവരാണ് ഈ മൂന്നുപേർ....