വിവാദ വ്യവസായിയുടെ പരസ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതില്‍ വീഴ്ചപറ്റി: സി.പി.എം

പാര്‍ട്ടി പ്ലീനത്തിന് അഭിവാദ്യമര്‍പ്പിച്ച് വിവാദ വ്യവസായി വി.എം രാധാകൃഷ്ണന്റെ കമ്പനിയുടെ പരസ്യം ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ ഒന്നാം പേജില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സംഭവത്തില്‍