ട്രാഫിക്കില്‍ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന കൊച്ചിയ്ക്ക് ആശ്വാസം പകര്‍ന്ന് രാജ്യത്തെ ആദ്യ എ.സി ‘ഡെമു ട്രെയിന്‍ സര്‍വ്വീസ്’ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ ഓടിത്തുടങ്ങും

ട്രാഫിക്കില്‍ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന കൊച്ചിയ്ക്ക് ആശ്വാസം പകര്‍ന്ന് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ‘ഡെമു ട്രെയിന്‍ സര്‍വ്വീസ്’ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതല്‍ ഓടിത്തുടങ്ങും.