അതിർത്തികടന്ന് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ ചൈനീസ് സൈനികൻ ലഡാഖിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിൽ

ലഡാഖിൽ (Ladakh) അതിർത്തികടന്ന് ഇന്ത്യൻ അധീന പ്രദേശത്ത് അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ ചൈനീസ് സൈനികനെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തിയായ