“ഇത് ഞങ്ങളുടെ വാഹനമാണ്, നിങ്ങളെന്തു ചെയ്യുമെന്ന് കാണട്ടെ” മാസ്‌ക ധരിക്കാത്തത് ചോദ്യം ചെയ്ത പോലീസിനുനേരെ കയർത്ത ദമ്പതിമാർ അറസ്റ്റിൽ

"ഇത് ഞങ്ങളുടെ വാഹനമാണ്, നിങ്ങളെന്തു ചെയ്യുമെന്ന് കാണട്ടെ" മാസ്‌ക ധരിക്കാത്തത് ചോദ്യം ചെയ്ത പോലീസിനുനേരെ കയർത്ത ദമ്പതിമാർ അറസ്റ്റിൽ