ഡിസംബര്‍ 14 ന് നിരാഹാരം; പ്രഖ്യാപനവുമായി കര്‍ഷകര്‍

ഒരുമയോടെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്ന ഞങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആളുകളെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനും സര്‍ക്കാര്‍ ചില ചെറിയ ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു.