ഫൈസര്‍ വാക്‌സിന്‍: ഇന്ത്യയില്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും വിതരണം നടത്താനുമുള്ള അനുമതി തേടി ഡിസിജിഐയിൽ അപേക്ഷ നൽകി

ഫൈസര്‍ വാക്‌സിന്‍: ഇന്ത്യയില്‍ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും വിതരണം നടത്താനുമുള്ള അനുമതി തേടി ഡിസിജിഐയിൽ അപേക്ഷ നൽകി