സര്‍ക്കാര്‍ പരസ്യങ്ങളില്‍ നേതാക്കളുടെ ചിത്രം വേണെ്ടന്ന് ശിപാര്‍ശ

സര്‍ക്കാര്‍ പരസ്യങ്ങളില്‍ നേതാക്കളുടെ ചിത്രം വേണെ്ടന്ന് ശിപാര്‍ശ. സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച സമിതിയുടേതാണ് ശിപാര്‍ശ. നികുതിദായകരുടെ പണം ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെന്നും