അധോലോക ഭീഷണി വകവയ്ക്കാതെ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഹോട്ടല്‍ മലയാളി പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ 4.8 കോടി രൂപയ്ക്ക് ലലത്തില്‍ പിടിച്ചത് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം തുടങ്ങാന്‍

അധോലോക ഭീഷണി വകവയ്ക്കാതെ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഹോട്ടല്‍ മലയാളി പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ എസ്.ബാലകൃഷ്ണന്‍ 4.8 കോടി രൂപയ്ക്ക് ലലത്തില്‍ പിടിച്ചത് പാവപ്പെട്ട