30 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള വിവാഹിതരല്ലാത്ത ജീവനക്കാരികള്‍ക്ക് മാനസിക ഉല്ലാസത്തിനായി ‘ഡേറ്റിങ് ലീവ്’

ഡേറ്റിങ് ലീവ് നല്‍കാനുള്ള കമ്പനികളുടെ തീരുമാനം ജീവനക്കാരുടെ മനസ്സില്‍ ഉത്സാഹം സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുതന്നെയാണ് കമ്പനികളുടെ ഹ്യൂമന്‍ റിസോര്‍സ് വിഭാഗങ്ങളുടെ വിശ്വാസം