കഴക്കൂട്ടം ക്ഷീര സൊസൈറ്റി ഡോക്ടറുടെ അധികാര ധാര്‍ഷ്ട്ട്യം മൂലം വലഞ്ഞു അനേകം ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍

പ്രായാധിക്യമുള്ള ക്ഷീര കര്‍ഷകരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന തരത്തില്‍ കഴക്കൂട്ടം ക്ഷീര സംഘം സൊസൈറ്റി അധികൃതരുടെ അനീതി. ക്ഷീര വകുപ്പിന്റെ