ടോയ്‌ലറ്റ്‌ പേപ്പർ കിട്ടാനില്ല: അച്ചടിക്കാത്ത എട്ടുപേജുകൾ ഇറക്കി പത്രം

"അടിയന്തര സാഹചര്യത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ പത്രത്തിനുള്ളില്‍ ഞങ്ങള്‍ എട്ടു പേജുകള്‍ അച്ചടിക്കാത്ത പേജുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നു"