സിനിമാ നിരൂപണം; കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഡി കമ്പനി

കേരളകഫേ, അഞ്ചുസുന്ദരികള്‍ എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ച് ഈ ഓണത്തിനിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് ഡി കമ്പനി. ആദ്യം അഞ്ചു സംവിധായകരുടെ അഞ്ചു ലഘുചിത്രങ്ങള്‍