‘വാളയാറിലെ സഹോദരിമാര്‍ക്ക് നീതി ലഭിക്കണം’;നിയമ വകുപ്പിന്റെ സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് സൈബര്‍ വാരിയേഴ്‌സ്

കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ നിയമവകുപ്പിന്റെ സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു ഹാക്കര്‍ മാരുടെ പ്രതിഷേധം.നിയമവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വകുപ്പിന്റെ എന്ന