സൈബര്‍ പാര്‍ക്കിന്റെ ആദ്യ ബഹുനില കെട്ടിടം 2015 സപ്തംബറില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് :പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി

സൈബര്‍ പാര്‍ക്കിന്റെ ആദ്യ ബഹുനില കെട്ടിടം 2015 സപ്തംബറില്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് മന്ത്രി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു.പാര്‍ക്കിന്റെ ജനറല്‍ ബോഡിയോഗത്തില്‍