ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാൾക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച യുവതിയുടെ വിരലുകൾ മുറിച്ച് അച്ഛനും സഹോദരനും

ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാൾക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച യുവതിയുടെ വിരലുകൾ മുറിച്ച് അച്ഛനും സഹോദരനും